نوبل
نوبل

نوبل

زندگینامه آلفرد نوبل  
 

آلفرد در ۲۱ اکتبر سال ۱۸۳۳ در کشور سوئد به دنیا آمد. او توانست در سن پطرزبورگ تحصیل کند. ویبسیار با استعداد بود…

 پدرش امانوئل نوبل از جمله مخترعانیبود که توانست یک مین زیردریاییبسازد. به همین دلیل به درخواست دولت روسیه که مین ها را خریداریکرده بود، به سن پطرزبورگ نقل مکان کرد. آلفرد نوبل در سال ۱۸۵۰ به آمریکا رفت و در آنجا نزد اریکسن مشغول به تحصیل شد.

 

 
زندگینامه آلفرد نوبل

 ویدر مدت اقامتش در آمریکا دائم به این مسئله فکر میکرد که آیا میشود با اختراع یک ماده منفجر کننده میتوان از زحمت و رنج هزاران کارگر کاست یا نه. این موضوع همیشه فکر او را به خود مشغول میکرد. این شیمیدان بزرگ و ارزشمند سوئدیکه در نهایت در سال ۱۸۶۶ توانست دینامیت را کشف کند، نتواست به مردم بگوید که نباید از این ماده برایکشتن و مقاصد جنگیاستفاده کرد. با این اختراع آقاینوبل در زمان بسیار کمیو اندکی، میله هایدینامیت جایترکیبات بسیار خطرناک نیتروگلسیرین را گرفت. او اختراع خود را به ثبت رسانید و البته با فروش آنها نوانست ثروت بزرگ و هنگفتیبدست بیاورد. دینامیت سیما و چهره غرب را دگرگون کرد. از این ماده منفجره هم در موارد صلح جویانه و هم در ضمینه ویران و تخریب تمدن بشریمیشد استفاده نمود. به خاطر کاربرد ناصحیح و غلط این ماده توسط بعضیکشورها او در بین مردم به عنوان یک مخترع بدشگون و بدخیم شناخته میشد. آنها میگفتند که او معلومات و دانش خود را درجهت کشف وسایل ویرانگر و نابودکننده مورد استفاده قرار داده است. شناخته شدن این وسیله (دینامیت) و کاربرد نادرست آن در جنگ ها و ویرانگریها و کشتن انسانها توسط بعضیکشورها نوبل پشیمان شد و برایآنکه بتواند آن را جبران کند، به هنگام مرگ وصیت نمود که تمامیثروت و داراییخود را که شامل ۳۱ میلیون کرون سوئدیمیشد، به عنوان جایزه سالیانه به بهترین و برگزیده ترین شاعر، نویسنده و به تمامیکسانیکه در یکیاز رشته هایشیمی، فیزیک، زیست شناسی، پزشکیو یا در ضمینه صلح جهانیخدمتیکرده باشند و یا کشفیارائه داده باشند، به طور مساویتقسیم گردد. این جایزه شامل دیپلم اقتخار و مدال طلا و چکیاست که مبلغ آن، بستگیبه سود بنیاد نوبل در آن سال دارد. در سال ۱۹۶۸ بانک دولتیسوئد جایزه نوبل در رشته اقتصاد را نیز به آن اضافه نمود. از آن سال به بعد همه ساله این کار انجام میشود و در سال هایاخیر اعتبار بیشتریپیدا کرده است و برگزیدگان بیشتر به جنبه علمیو تخصصیآن افتخار میکنند. آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۶ در سان یو ایتالیا چشم از جهان فروبست.

درباره‌ admin555

جوابی بنویسید