خانه » معرفی دانشمندان » الکساندر گراهام بل
الکساندر گراهام بل
الکساندر گراهام بل

الکساندر گراهام بل

زندگینامه الکساندر گراهام بل  
 

الکساندر گراهام ‌بل مخترع تلفن به سال ۱۸۴۷ در شهر «ادینبورو» اسکاتلند متولد شد. ویگرچه چند سالیبیش به مدارس رسمینرفت ولیبا همت خودش و تلاش خانواده‌اش از تحصیلات ممتازیبرخوردار گردید. از آنجا که پدر گراهام متخصص فیزیولوژیصدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوایان بود علاقه و توجه او به مبحث بازیافت اصوات و صداها کاملاً طبیعیبه نظر می‌رسید…

 

 

زندگینامه الکساندر گراهام بل

الکساندر گراهام ‌بل مخترع تلفن به سال ۱۸۴۷ در شهر «ادینبورو» اسکاتلند متولد شد. ویگرچه چند سالیبیش به مدارس رسمینرفت ولیبا همت خودش و تلاش خانواده‌اش از تحصیلات ممتازیبرخوردار گردید. از آنجا که پدر گراهام متخصص فیزیولوژیصدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوایان بود علاقه و توجه او به مبحث بازیافت اصوات و صداها کاملاً طبیعیبه نظر می‌رسید.  

گراهام ‌بل در سال ۱۸۷۱ به شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا نقل مکان کرد. در آنجا در سال ۱۸۷۵ به برخیکشفیات مختلف دست یافت که سرانجام به اختراع تلفن منتهیگردید.

بل اظهار نامه مربوط به درخواست ثبت حق انحصاریاختراع خود را در فوریه سال ۱۸۷۶ تسلیم کرد و امتیاز مربوط به آن چند هفته بعد به ویداده شد. (جالب اینکه شخص دیگریبه نام الیشاگریدر همان روز و تنها یکیدو ساعت دیرتر اظهارنامه ثبت اختراع وسیله کاملاً مشابهیرا تسلیم مقامات مربوطه نمود.)

کمیپس از دریافت امتیاز مزبور گراهام بل دستگاه تلفن اختراعیخود را در سالن نمایشگاه سنتنیال فیلادلفیا به معرض نمایش گذاشت. اختراع بل با استقبال گرمیمواجه شد و جایزه‌اینیز به او اعطا گردید. حق بهره‌ برداریانحصاریاز این اختراع در قبال مبلغ یکصدهزار دلار به کپانی«وسترن یونیون تلگراف» پیشنهاد شد ولیکمپانیمزبور از خرید آن امتناع کرد. بنابراین بل و دستیارانش در ژوئیه ۱۸۷۷ خود به تأسیس شرکتیهمت گماشتند که آن شرکت در حقیقت سلف همین کمپانی«آمریکن تلفن و تلگراف» امروزین بود. تلفن از همان آغاز توفیق تجاریبسیار بزرگیروبه‌رو گردید. اکنون نیز «آمریکن ت. ت.» بزرگ‌ترین تشکیلات بازرگانیخصوصیجهان است.

ظاهراً بل و همسرش که در مارس ۱۸۷۹ حدود پانزده درصد سهام شرکت تلفن را داشتند تصور نمی‌کردند که کمپانیآنها به زودیتبدیل به شرکتیبا سود دهیافسانه‌ایخواهد شد. آنها طیچند ماه اکثر سهام خود را با بهایمتوسط هر سهم ۲۵۰ دلار فروختند. تا ماه نوامبر ارزش سهام شرکت به یکهزار دلار رسید. در سال ۱۸۸۱ آنها باز هم دست به کاریغیر عاقلانه زدند و یک سوم بقیه سهام باقیمانده خود را فروختند. با وجود این در سال ۱۸۸۳ ثروت بل و همسرش بالغ بر یک میلیون دلار می‌شد.  

با وجود اینکه بل در نتیجه اختراع تلفن فردیثروتمند شده بود ولیهمچنان به فعالیت‌هایتحقیقاتیخود ادامه داد و چند وسیله سودمند دیگر، البته کم اهمیت‌تر از تلفن نیز اختراع کرد. او به کارهایمختلف علاقه داشت ولیتوجه علاقه اصلیاو کمک به ناشنوایان بود. همسرش بانوییناشنوا بود که بل قبلاً به او درس می‌داد. بل دو پسر و دو دختر داشت اما پسرانش در همان اوان نوزادیاز دنیا رفتند. بل که در سال ۱۸۸۲ به تابعیت دولت ایالات متحده درآمده بود در سال ۱۹۲۲ درگذشت.

هر گونه ارزیابیدرباره تأثیر و نفوذ بل در میزان و اندازه اهمیتیکه تلفن در نظر یک فرد دارد نهفته است. از نظر من تلفن اختراع بسیار مهمیاست و تنها می‌توان معدودیاز اختراعات را خاطر نشان کرد با این چنین گستردگیمورد استفاده قرار گرفته و اثریچنین بزرگ بر زندگیروزمره داشته‌اند.

درباره‌ admin555

جوابی بنویسید