خانه » شیمی » انواع واکنش های شیمیایی
انواع واکنش های شیمیایی
انواع واکنش های شیمیایی

انواع واکنش های شیمیایی

انواع واکنش های شیمیایی

واکنش سوختن: واکنشی که در آن یک ماده به شدت با اکسیژن واکنش داده ، نور و گرما و ترکیبات اکسیژن دار تولید میکند.

 

 

انواع واکنش های شیمیایی

واکنش سوختن: واکنشی که در آن یک ماده به شدت با اکسیژن واکنش داده ، نور و گرما و ترکیبات اکسیژن دار تولید میکند.

انواع واکنش های سوختن

۱٫     سوختن هیدروژن و هیدروکربن ها مثل متان و نفت و بنزین

۲٫     سوختن بسیاری از نافلزات مثل کربن(C) و گوگرد (S) و فسفر(P)

۳٫     سوختن فلزات فعالی چون فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به جز برلیم(Be)

{اکسایش: واکنشی است که در آن یک ماده به آرامی با اکسیژن واکنش میدهد و نور وگرما تولید نمیکند.} مثل:

طریقه ی نوشتن محصولات در واکنش سوختن

در واکنش سوختنِ هیدرو کربن ها و نافلزات، هر عنصری که در طرف اول واکنش داریم در طرف دوم در کنار O مینویسیم و ظرفیت O و آن عنصر را به عنوان زیروند همدیگر مبادله میکنیم. در مورد سوختن فلزات، بارهای عنصر و اکسیژن را به عنوان زیر وند با هم مبادله میکنیم.مثال:

در این مثال کربن و اکسیژن کنار هم و هیدروژن و  اکسیژن کنار هم نوشته شده اند، ظرفیت کربن ۴  و ظرفیت اکسیژن ۲ می باشد که بین آن دو مبادله میشود و  پس از ساده شدن  محصول به صورت CO2 نوشته  میشود. مثال دیگر:


در واکنش سوختن سدیم که یک فلز است، Na در کنار O نوشته شده و اعداد مربوط به بار آنها با هم مبادله شده است.

نکته۱: گوگرد(S) در هنگام سوختن از ظرفیت ۴ خود استفاده میکند.

نکته ۲: فسفر سفید وقتی درهوای کافی میسوزد از ظرفیت ۵ خود استفاده میکند. پس محصول سوختن  میشود    ولی چون این محصول در طبیعت به صورت دیمر(دوتایی) یافت میشود باید آن را به صورت    بنویسیم.

واکنش ترکیب یا سنتز: واکنشی است که در آن چند ماده با هم ترکیب میشوند و محصول یا محصولاتی با ساختار پیچیده تر تولید میکنند.( واکنش های سوختن هم جزئ ترکیب محسوب میشوند.)

انواع واکنش های ترکیب:


واکنش تجزیه: واکنشی که در آن یک ماده با ساختار پیچیده به چندین ماده با ساختار ساده تر تبدیل میشود.

طرز تشخیص واکنش تجزیه: در طرف اول معادله تنها یک ماده وجود دارد. و روی فلش علامت دلتا (گرما) یا برق وجود دارد.

انواع واکنش های تجزیه: (روی همه ی فلش ها علامت دلتا وجود دارد.)

واکنش جابجایی یگانه: واکنشی که در آن یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده ، عنصر و ترکیب دیگری ایجاد میشود.

طرز تشخیص واکنش جابجایی یگانه:

روش نوشتن محصولات در واکنش جابجایی یگانه:

ابتدا عنصر را شناسایی میکنیم ، اگر از نوع فلز باشد جای آن را با یون سمت چپ ترکیب ( یون فلزی یا یون هیدروژن) عوض میکنیم. اگر از نوع نافلز باشد جای آن را با یون سمت راست ترکیب (یون نافلزی) عوض میکنیم. مثال:

نکته۱: در مثال شماره ی ۱،  O را به صورت    در نظر میگیریم و جای فلز را با یون هیدروزن عوض میکنیم.

نکته ۲: هالوژن ها و بعضی نافلزات را که  در حالت گازی دارند ،به صورت دو اتمی مینویسیم. مانند  

واکنش جابجایی دوگانه: واکنشی است  که در آن دو ترکیب با هم واکنش میدهند و دو ترکیب دیگر را ایجاد میکنند.

طرز تشخیص واکنش جابجایی دوگانه:

روش نوشتن محصولات در جابجایی دوگانه:

جای یون های فلزی را با هم عوض میکنیم( یون های سمت چپ دو ترکیب را با هم عوض میکنیم). سپس ظرفیت عناصری را که کنار هم قرار گرفته اند به عنوان زیر وند با هم مبادله میکنیم.مثال:

نکته: ظرفیت عناصر را میتوان به راحتی از روی زیر وند واکنش دهنده ها پیدا کرد. به عنوان مثال در  از روی زیر وند ها میفهمیم ظرفیت آلومینیوم ۳ و ظرفیت اکسیژن ۲ میباشد.

 

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید