خانه » فیزیک » خسوف-کسوف- اصل انعکاس
خسوف-کسوف- اصل انعکاس
خسوف-کسوف- اصل انعکاس

خسوف-کسوف- اصل انعکاس


خورشیدگرفتگی یا کُسوف (نام قدیمی‌تر خورگیر[نیازمند منبع]) وقتی رخ می‌دهد که سایهٔ ماه بر بخشی از زمین بیافتد و در نتیجه از دید قسمت‌هایی از کرهٔ زمین، قرص ماه روی قسمتی از قرص خورشید را بپوشاند. این پدیده هر ۳۵ سال و در مناطق مداری هر ۳۷ سال یکبار روی میدهد و هر فرد در طول عمر خود در ناحیه خود می‌تواند تا ۲ بار آن را ببیند.

 

 

 

 

 

– خورشید گرفتگی (کسوف):

هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، مرکز آن سه (ماه،زمین،خورشید) روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.

خسوف(ماه گرفتگی)
خورشید،زمین وماه در یک امتداد بوده زمین بین خورشید وماه قرارمی گیردومانع رسیدن نور خورشید به سطح ماه شده و ساکـــنین روی زمین که درشب به سر می برندماه را تیره می بینند.
مدت زمان گرفتگی ماه طولانی تر از خورشید می باشد چون زمین بزرگتر از ماه است.

خورشید گرفتگی جزیی وکلی

خورشید ؛ماه وزمین در یک امتداد قرار گیرند وماه بین زمین وخورشید قرار گیرد در این صورت مانع رسیدن نور خورشید به زمین شده وساکنین روی زمین که در سایه کامل ماه به سر می برند خورشید گرفتکی را کلی وساکنینی که در نیمسایه ماه به سر می برند خورشید گرفتگی را جزیی خواهند داشت


خورشید گرفتگی حلقوی
هرگاه پدیده کسوف در حالت رخ دادن باشد و ماه در دورترین فاصله خود نسبت به زمین قرار گیرد در این صورت سایه کامل ماه به سطح زمین نرسیده وساکنین روی زمین حلقه نورانی از خورشید را خواهند داشت چون مدار ماه حالت دایره کامل ندارد


عبور نور از اجسام و تشکیل سایه

هرگاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید مرکزهای هر سه روی یک خط راست واقع شود، و ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد، سایه‌ی ماه روی زمین می‌افتد. در نتیجه کسانی که در سایه‌ی ماه قرار دارند، خورشید را تاریک می‌بینند. دراین صورت خورشید‌گرفتگی رخ می‌دهد.

– ماه گرفتگی: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

گرفتگی ماه و خورشید (خسوف و کسوف)

بازتاب نور :  برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

انواع بازتاب نور:
۱- بازتاب منظم:

بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند آینه

۲- بازتاب نامنظم:

هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.

اصل انعکاس: در بازتاب نور از سطح یک جسم، همواره زاویه تابش و بازتاب برابرند.


نکته ۱: پرتو تابش: پرتو نوری که به سطح می تابد.(I)
نکته۲: پرتو بازتابش: پرتو بازگشته از سطح را می گویند.(R)
نکته۳: زاویه تابش: زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را می گویند.(i)
نکته۴: زاویه بازتابش: زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را گویند.(r)
نکته۵: زاویه آلفا α : زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه را گویند.
نکته۶: زاویه بتا α : زوایه بین پرتو بازتاب و سطح آینه را گویند.
نکته۷: زاویه تابش متمم زاویه α است. یعنی


نکته۸: زاویه باز تابش متمم زاویه  β  است. یعنیانواع دسته اشعه (پرتو) نورانی:
 ۱- دسته پرتو موازی: این پرتوها همانطور که از اسمشان پیدا است با هم موازی هستند.


۲- دسته پرتو همگرا: پرتوهایی هستند که در آن شعاع های نور در جهت انتشار به هم نزدیک می شوند و در یک نقطه به هم می رسند.

 ۳- دسته پرتو واگرا: پرتوهایی که در آن شعاع های نور در جهت انتشار از هم دور می شوند.


پرتوهای حقیقی:

پرتوهای تابش و بازتابش که به چشم می رسند را پرتوهای حقیقی می گویند.

پرتوهای مجازی:

امتداد پرتوهای واگرایی که از سطح آینه بازتاب می شوند(در پشت آینه) پرتوهای مجازی گفته می شود.


تصویر مجازی و حقیقی

اگر پرده‌ای که در محل تصویر گذاشته می‌شود بتواند عکسی از تصویر نشان دهد، تصویر را حقیقی می‌گویند. در غیر این صورت تصویر را مجازی می‌گویند. تصویر حقیقی از برخورد پرتوهای نور تشکیل می‌شود ولی تصویر مجازی از برخورد امتداد پرتوهای نور تشکیل می‌شود. تصویر در آینه‌ی تخت مجازی است چون امتداد پرتوها در پشت آینه، یک دیگر را قطع کرده و تصویر را تشکیل می‌دهند.

تصویر حقیقی:

زمانی تشکیل می شود که پرتوهای تابش شده از یک نقطه شی پس از برخورد به آینه یا عدسی در نقطه ای دیگر به هم برسند. تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود.


تصویر مجازی:

تصویری که پرتوهای مجازی در پشت آینه به وجود می آورند را می گویند.تصویر مجازی بر روی پرده تشکیل نمی شود.

 

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید