جیمز وات
جیمزوات

جیمز وات

زندگینامه جیمزوات  
 

وات در واقع اولین سازنده ماشین بخارینیست. «هرو او آلکساندریا» در قرن اول میلادیابزارهایمشابهیرا توصیف کرده بود. در سال ۱۶۹۸ «توماس ساوری» ماشین مشابهیرا به ثبت رساند که برایتلمبه کردن آب از آن استفاده می‌شد و در ۱۷۱۲ «توماس نیوکومن» نوع پیشرفته‌تریاز آن را به ثبت رساند. با وجود این ماشین ساخته شده توسط نیوکومن کاراییبسیار کمیداشت و آن را فقط برایخارج کردن آب از معادن زغال سنگ به کار می‌گرفتند.

 
جیمز وات مخترع اسکاتلندیکه اغلب از او به عنوان مخترع ماشین بخار یاد می‌شود چهره اصلیانقلاب صنعتیاست.

وات با اینکه فقط یک دوره کارآموزییکساله را در زمینه ابزارسازیگذرانده بود ولیاز استعداد ابداع و نوآوریفراوان برخوردار بود. ویدر سال ۱۷۶۴ هنگامیکه مشغول تعمیر یک مدل از ماشین‌هاینیوکومن بود به ماشین بخار علاقمند شد. وات اصلاحاتیآنچنان مهم و ارزنده در ماشین اختراعینیوکومن به عمل آورد که می‌توان او را مخترع اولین ماشین بخار دانست.

اولین تغییر مهم وات که در سال ۱۷۶۹ به ثبت رساند اضافه کردن یک محفظه جداگانه تراکم بخار بود. او همچنین با عایق‌بندیسیلندر بخار را مجزا کرد و در سال ۱۷۸۲ ماشین دوطرفه را اختراع نمود. تمام اینها همراه با چند فقره تغییرات و اصلاحات کوچک‌تر به کاراییبیشتر ماشین‌هایبخار منتج شد. این ازدیاد کاراییعملاً به معنایتفاوت بین یک ابزار ماهرانه ولینه چندان قابل استفاده با وسیله‌ایبا توان صنعتیفراوان بود.

وات در سال ۱۷۸۱ با اختراع یک سریچرخ‌دنده حرکت تناوبیموتور را به حرکت دورانیتبدیل کرد. با استفاده از این ابزار بر موارد استفاده از موتور بخار به شکل چشمگیریافزوده شد. علاوه بر انجام اصلاحات و تغییرات گوناگون وات در سال ۱۷۸۸ پروانه تنظیم دو موتور، وسیله‌ایکه امکان کنترل اتوماتیک سرعت موتور را فراهم آورد، فشارسنج (۱۷۸۹) شمارشگر (کنتور) نشانگر و شیر فشارشکن را اختراع کرد.

وات که خود فاقد استعداد لازم در کارهایتجاریبود، در سال ۱۷۷۵ به اتفاق «ماتیو بولتون» که مهندسیچیره‌دست و معامله‌گریتوانا بود شرکتیتأسیس کرد، طی۲۵ سال بعد شرکت وات – بولتون تعداد زیادیموتورهایبخاریتولید و به بازار عرضه کرد که در نتیجه ثروت سرشارینصیب آن دو گردید.

در باب اهمیت ماشین بخار مبالغه و گزافه‌گویینمی‌شود. درست است که بسیاریاز اختراعات دیگر در انقلاب صنعتینقش داشته‌اند. در معدن و متالوژیو در بسیاریاز ماشین‌آلات صنعتیپیشرفتهایفراوانیپدید آمد. معدودیاز اختراعات مانند دستگاه نساجی(جان‌کی، ۱۷۳۳) و ماشین نخ‌ریسی(جیمز هارگریوز، ۱۷۶۴) قبل از کارهایوات عرضه شدند. مخترعین دیگر اختراعات و پیشرفتهاییهر چند کوچک پدید آوردند ولیهیچ‌یک از آنها به تنهایینمی‌توانستند برایانقلاب صنعتیحیاتیباشند. تمامیآنها با موتور بخار که نقشیکاملاً تعیین‌کننده داشت و بدون آن انقلاب صنعتیبه کلیچیز دیگریبود، تفاوت عمده‌ایداشتند. قبل از آن اگر چه از نیرویآب و باد برایبه گردش درآوردن چرخ آسیاب‌ها استفاده می‌شود ولیمنبع اصلینیرو همواره عضلات انسان بود. استفاده از این عامل ظرفیت تولید صنعتیرا به کلیمحدود می‌کرد. با اختراع ماشین بخار این محدودیت بر طرف شد. پس از آن انرژیبسیار زیادیبرایتولید در دسترس بود و مرتباً نیز به میزان آن افزوده می‌شد. تحریم نفتیسال ۱۹۷۳ یک اخطار جدیبود که چگونه کمبود انرژیمی‌تواند به سیستم صنعتیضربه وارد کند. این تجربه تا حدیبیانگر اهمیت انقلاب صنعتیناشیاز اختراعات وات می‌باشد.

ماشین بخار صرف نظر از تأمین منبع انرژیبرایکارخانه‌ها، موارد استفاده مهم دیگرینیز داشت. در سال ۱۷۸۳ «مارکیز دو جفروی» موفق شد ماشین بخار را برایبه حرکت درآوردن یک قایق به کار گیرد. در سال ۱۸۰۴ «ریچارد ترویتیک» اولین لوکومتیو بخار را ساخت. اگر چه هیچ یک این مدل‌هایاولیه از لحاظ تجاریبا توفیق همراه نبود اما در خلال چند دهه کشتیبخار و راه‌آهن، حمل و نقل دریاییو زمینیرا دستخوش تحولیبنیادین کرد.

انقلاب صنعتیبا انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هم‌زمان بود. امروز می‌توانیم دریابیم که تأثیر انقلاب صنعتیدر زندگیروزانه بشر به مراتب عظیم‌تر از هر یک از آن دو انقلاب سیاسیبوده است. هر چند این نکته هنگام بروز آن انقلابات آنچنان بدیهیو مسلم نبود. به همین دلیل جیمز وات را باید یکیاز تأثیرگذارترین چهره‌هایتاریخ دانست.

درباره‌ admin555

تصویر پروفایل از  admin555

جوابی بنویسید