خانه » فیلم و انیمیشن » گروه شیمی (برگه 2)

گروه شیمی

ساخت بسته انفجاری با سرکه و جوش شیرین(ساده)

ساخت بسته انفجاری با سرکه و جوش شیرین(ساده)

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

ازمایش کوه اتشفشان

ازمایش کوه اتشفشان

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

با آب آتیش روشن کنید

با آب آتیش روشن کنید

  اربرد و موارد مصرف بوراکس برای خرید بوراکس به این سایت  وارد شوید. ادامه مطلب »

طریقه ساخت تخم مرغ تاشو

طریقه ساخت تخم مرغ تاشو

ادامه مطلب »

آزمایش با جوهر خودکار

آزمایش با جوهر خودکار

ادامه مطلب »

ایجاد رنگ های زیبا در شیر

ایجاد رنگ های زیبا در شیر

ادامه مطلب »

آزمایش الکترولیز آب

آزمایش الکترولیز آب

ادامه مطلب »

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

ادامه مطلب »

رسانا یا نارسانا بودن نمک

رسانا یا نارسانا بودن نمک

ادامه مطلب »

تولید برق با آب و نمک

تولید برق با آب و نمک

ادامه مطلب »